RADCOWIE PRAWNI

LEGAL ATTORNEYS
PRAWO GOSPODARCZE | PROCESY CYWILNE | TRANSAKCJE MIĘDZYNARODOWE

Czy przedsiębiorca może domagać się od dłużnika zwrotu kosztów windykacji ?

TAGI: przedsiębiorcy | wierzytelność | windykacja |

Coraz częściej przedsiębiorcy korzystają z usług windykacyjnych, które świadczą profesjonalne kancelarie prawne np. kancelarie radców prawnych czy adwokatów. Dzięki takiemu rozwiązaniu istnieje możliwość przedsądowego wyegzekwowania należności bez konieczności wytaczania procesu sądowego. Jeżeli czynności windykacyjne okażą się bezskuteczne, wówczas pozostaje dochodzenie należności na drodze sądowej.

Niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z tego, że oprócz należności głównej i odsetek dłużnik zobowiązany jest również do zapłaty stosownej rekompensaty, której wierzyciel może domagać się zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1 tejże ustawy przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:


1) 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
2) 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
3) 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

Rekompensata taka przysługuje bez konieczności wzywania dłużnika do zapłaty. Co ważne, jeżeli strony umówiły się na spełnienie świadczenia częściami, wówczas kwoty o których mowa powyżej przysługiwać będą wierzycielowi w stosunku do każdej niezapłaconej części.
Ustawa przewiduje również wyjątki i wskazuje podmioty co do których taka rekompensata nie będzie mogła być dochodzona np. od podmiotów publicznych.

A co w przypadku gdy koszty odzyskiwania należności przekroczyły kwotę ustawowej rekompensaty ?

W takim przypadku wierzyciel może żądać oprócz kwoty rekompensaty, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę. Potwierdziła to uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2019 roku, w której Sąd Najwyższy wskazał iż “Celowe koszty windykacji przewyższające równowartość kwoty 40 euro wchodzą w skład kosztów odzyskania należności, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (jedn. tekst: Dz. U. 2019 r., poz. 118) w pierwotnym brzmieniu.

Uchwała powyższa została podjęta co prawda na podstawie ustawy obowiązującej w poprzednim brzmieniu, niemniej jednak zachowuje ona swoją aktualność po nowelizacji.


Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z radcą prawnym / radcami prawnymi wskazanymi poniżej:

Piotr Bazyluk
radca prawny
tel.: 600029022
email: piotr.bazyluk@leas.pl

Bazyluk | Radcowie Prawni
Siedziba w Olsztynie
Olsztyn ul. Wyszyńskiego 15/3

Kontakt sekretariat
tel.:508-294-857
sekretariat@leas.pl
Bazyluk | Radcowie Prawni
Oddział w Piastowie
Piastów ul. Warszawska 29A/1

Kontakt sekretariat
tel.:508-294-857
sekretariat@leas.pl
Bazyluk | Radcowie Prawni
Kętrzyn i Giżycko
Po uprzednim umówieniu telefonicznym

Kontakt sekretariat
tel.:508-294-857
sekretariat@leas.pl
Odwiedź nas również na: