RADCOWIE PRAWNI

LEGAL ATTORNEYS
PRAWO GOSPODARCZE | PROCESY CYWILNE | TRANSAKCJE MIĘDZYNARODOWE

COVID-ALERT: Wsparcie dla kredytobiorców będących w trudnej sytuacji finansowej

TAGI: jak wydłużyć okres spłaty kredytu | pomoc kredytobiorcom | pomoc w spłacie kredytu |
Oceń post

Osoby, które zaciągnęły kredyt przeznaczony na spłatę mieszkania mogą ubiegać się o:

Warunki jakie należy spełnić aby uzyskać dofinansowanie

Kiedy nie będziemy mogli starać się o dofinansowanie ?

Dofinansowanie nie przysługuje gdy:

Wsparcie nie może być przyznane za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy.

Dofinansowanie nie będzie również przyznana jeżeli kredytobiorca w chwili złożenia wniosku:

Wysokość wsparcia

W ramach „wsparcia” Bank Gospodarstwa Krajowego przekazywać będzie bankowi w którym zaciągnięty został kredyt, środki pieniężne z przeznaczeniem na spłatę zobowiązania kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.

Wysokość wsparcia określa się w złotych jako równowartość przewidywanych 36 miesięcznych rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, z tym że jeżeli wysokość przewidywanej miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej jest wyższa niż 2000 zł, do określenia wysokości wsparcia przyjmuje się kwotę 2000 zł

Wsparcie jest przekazywane w ratach miesięcznych, nie wyższych niż 2000 zł, na wskazany przez kredytodawcę rachunek przeznaczony do przekazywania wsparcia.

Wysokość pożyczki

Oprócz „wparcia”, o którym mowa powyżej kredytobiorca, który dokonał sprzedaży kredytowanej nieruchomości, a kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryła całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup sprzedanej nieruchomości, może ubiegać się o pożyczkę na spłatę zadłużenia.

Wysokość pożyczki na spłatę zadłużenia nie może przekraczać kwoty 72 000 zł a pożyczka na spłatę zadłużenia jest przekazywana na rachunek kredytodawcy.

Wniosek o udzielenie „wparcia” lub pożyczki

W celu uzyskania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia kredytobiorca składa do kredytodawcy stosowny wniosek

Pobierz wniosek LINK (stan na 29.04.2020 r.)

Wypowiedzenie umowy kredytu mieszkaniowego w okresie rozpatrywania wniosku oraz w okresie dodatkowej weryfikacji wniosku nie wywołuje skutku wobec kredytobiorcy. Wobec czego dokonane w tym okresie jest po prostu bezskuteczne.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia przyznawane są odpowiednio na podstawie umowy o udzieleniu wsparcia lub umowy pożyczki na spłatę zadłużenia zawieranej przez kredytobiorcę z kredytodawcą.

Kiedy zostanie wstrzymane wsparcie ?

Wsparcie zostaje wstrzymane w przypadku:

Zwrot wsparcia lub pożyczki

Zwrot wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęły 2 lata od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia, i jest dokonywany w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach, płatnych do 15. dnia miesiąca.

Kredytodawca informuje kredytobiorcę co najmniej 30 dni przed terminem wpłaty pierwszej raty zwracanego wsparcia lub zwracanej pożyczki na spłatę zadłużenia o wysokości miesięcznej raty, a także wskazuje numer rachunku bankowego Funduszu, na który dokonuje się wpłat.

Co ważne na wniosek kredytobiorcy termin płatności może być odroczony lub należność może zostać rozłożona na raty należności. Wnioski takie składane są za pośrednictwem banku.

W przypadku gdy kredytobiorca, bez opóźnienia w spłacie, dokona spłaty 100 rat, pozostałą część rat zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia umarza się.

Najnowsze informacje frankowe


Sąd unieważnia kolejną umowę kredytu denominowanego CHF – BGŻ BNP Paribas Bank S.A.Oceń post

Dnia 22 maja 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w sprawie pomiędzy powodami - kredytobiorcami a bankiem BGŻ…więcej

Sąd Okręgowy w Olsztynie unieważnia umowę kredytu denominowanegoOceń post

Sąd Okręgowy w Olsztynie – Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 6.07.2020 orzekł w sprawie toczącej się przeciwko jednemu z banków…więcej

Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnia kredyt indeksowanyOceń post

Przed Sądem Okręgowym w Warszawie zakończyła się w dniu 07 lipca 2020  sprawa o uznanie umowy kredytowej indeksowanej do franka szwajcarskiego…więcej
Bazyluk | Radcowie Prawni
Olsztyn
Olsztyn ul. Wyszyńskiego 15/3

Kontakt sekretariat
tel.:508-294-857
sekretariat@leas.pl
Bazyluk | Radcowie Prawni
Piastów
Piastów ul. Warszawska 29A/1

Kontakt sekretariat
tel.:508-294-857
sekretariat@leas.pl
Bazyluk | Radcowie Prawni
Kętrzyn i Giżycko
Po uprzednim umówieniu telefonicznym

Kontakt sekretariat
tel.:508-294-857
sekretariat@leas.pl
Odwiedź nas również na:


REKOMENDACJE