RADCOWIE PRAWNI

LEGAL ATTORNEYS
PRAWO GOSPODARCZE | PROCESY CYWILNE | TRANSAKCJE MIĘDZYNARODOWE

COVID – ALERT: Komu przysługuje świadczenie postojowe ?

TAGI: covid-19 | koronawirus | pomoc przedsiębiorcom | świadczenie postojowe |
Oceń post

Świadczenie postojowe przewidziane w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ma przede wszystkim na celu zrekompensowanie, przedsiębiorcom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa agencyjna, strat jakie ponieśli w wyniku przestoju w prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej lub w działalności ich zleceniodawcy lub zamawiającego, związanego z pojawieniem się stanu epidemii COVID-19.

W zależności od spełniania odpowiednich kryteriów, o których piszę poniżej, świadczenie postojowe może wynosić 2080 zł, 1300 zł lub stanowić sumę dotychczas otrzymywanych wynagrodzeń.

O świadczenie postojowe, zgodnie z ustawą można ubiegać się trzykrotnie.

UWAGA! Świadczenie postojowe nie przysługuje jeżeli wnioskodawca podlega  już ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu np. jest zatrudniony na umowę o pracę.

Komu przysługuje świadczenie postojowe ?

Osoby wskazane powyżej powinny dodatkowo:

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca aby uzyskać świadczenie postojowe ?

U przedsiębiorcy prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą musi:

Jakie warunki muszą spełnić osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych aby uzyskać świadczenie postojowe ?

Osoby „zatrudnione” na podstawie umów cywilnoprawnych takich jak umowa zlecenie, umowa agencyjna lub umów do których stosuje się przepisu o zleceniu mogą starać się o wypłatę świadczenia postojowego jeżeli:

Wysokość świadczenia postojowego

Generalnie świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł tj.  80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, i można się o nie ubiegać nie więcej niż trzykrotnie, przy czym:

Wniosek o świadczenie postojowe

Świadczenie postojowe może być wypłacone jeżeli do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych został złożony przez osobę uprawnioną odpowiedni i prawidłowy wniosek .

W przypadku osób wykonujących umowy cywilnoprawne wniosek, powinien być złożony za pośrednictwem odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego.

Wniosek o świadczenie postojowe może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek w wersji papierowej jak i online możesz pobrać lub wypełnić pod tym adresem: LINK

Do kiedy mogę składać wniosek o świadczenie postojowe ?

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być składane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Kto wypłaca świadczenie postojowe ?

Wypłatą środków przyznanych z tytułu świadczeń postojowych zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Wypłata świadczenia postojowego następuje w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy osoby uprawnionej.

Ile razy mogę ubiegać się o świadczenie postojowe ?

Świadczenie postojowe może zostać przyznane aż trzykrotnie. Ponowne przyznanie następuje na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono świadczenie postojowe,  nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego.

Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wniosku, nie uległa poprawie.

Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych może odmówić mi świadczenia postojowego ?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje świadczenie postojowe po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości. Wobec powyższego istnieje możliwość odmowy wypłacenia świadczenia postojowego jeżeli m.in. wniosek nie został pozytywnie rozpatrzony czy to pod względem formalnym czy merytorycznym.

Odmowa prawa do świadczenia postojowego następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie prawa do świadczenia postojowego, przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego dla postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.


Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z radcą prawnym / radcami prawnymi wskazanymi poniżej:

Piotr Bazyluk
radca prawny
tel.: 600029022
email: piotr.bazyluk@leas.pl

Najnowsze informacje frankowe


Sąd unieważnia kolejną umowę kredytu denominowanego CHF – BGŻ BNP Paribas Bank S.A.Oceń post

Dnia 22 maja 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w sprawie pomiędzy powodami - kredytobiorcami a bankiem BGŻ…więcej

Sąd Okręgowy w Olsztynie unieważnia umowę kredytu denominowanegoOceń post

Sąd Okręgowy w Olsztynie – Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 6.07.2020 orzekł w sprawie toczącej się przeciwko jednemu z banków…więcej

Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnia kredyt indeksowanyOceń post

Przed Sądem Okręgowym w Warszawie zakończyła się w dniu 07 lipca 2020  sprawa o uznanie umowy kredytowej indeksowanej do franka szwajcarskiego…więcej
Bazyluk | Radcowie Prawni
Olsztyn
Olsztyn ul. Wyszyńskiego 15/3

Kontakt sekretariat
tel.:508-294-857
sekretariat@leas.pl
Bazyluk | Radcowie Prawni
Piastów
Piastów ul. Warszawska 29A/1

Kontakt sekretariat
tel.:508-294-857
sekretariat@leas.pl
Bazyluk | Radcowie Prawni
Kętrzyn i Giżycko
Po uprzednim umówieniu telefonicznym

Kontakt sekretariat
tel.:508-294-857
sekretariat@leas.pl
Odwiedź nas również na:


REKOMENDACJE