RADCOWIE PRAWNI

LEGAL ATTORNEYS
PRAWO GOSPODARCZE | PROCESY CYWILNE | TRANSAKCJE MIĘDZYNARODOWE

COVID – ALERT: Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ZUS osób prowadzących działalność

TAGI: zwolnienie przedsiębiorcy ze składek ZUS | zwolnienie z zus | zwolnienie ze składek zus |
5/5 - (1 vote)

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła korzystne rozwiązania dla przedsiębiorców w zakresie zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS. Ustawa przewiduje dwa rodzaje zwolnień:

I. Dla osób prowadzących działalność, opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne.

II. Dla podmiotów, które zgłosiły do ubezpieczenia mniej niż 10 ubezpieczonych i były płatnikami składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

Co ważne, przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z powyższych rozwiązań bez względu na to czy nastąpił u nich spadek obrotów, w związku z pojawieniem się epidemii czy nie.

Pamiętać również należy, że zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej daną osobę najniższą podstawę wymiaru tych składek.

I. ZWOLNIENIE PŁATNIKA SKŁADEK OPŁACAJĄCEGO SKŁADKI WYŁĄCZNIE NA WŁASNE UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE LUB UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Zwolnienie to będzie miało największe znaczenie dla jednoosobowych przedsiębiorców prowadzących, prowadzących działalność samodzielnie.

Dotyczy:

Pod warunkiem, że:

Zwolnienie następuje na wniosek płatnika składek, prawidłowo wypełniony i złożony w przepisanym terminie (patrz punkt III)

II. PODMIOTY, KTÓRE ZGŁOSIŁY DO UBEZPIECZENIA MNIEJ NIŻ 10 UBEZPIECZONYCH I BYŁY PŁATNIKAMI SKŁADEK PRZED DNIEM 1 LUTEGO 2020 R.

Warunki jakie musi spełniać płatnik składek:

Składki podlegające zwolnieniu:

Przedsiębiorca będzie mógł być zwolniony z opłacania składek z tytułu:

Jakie są ograniczenia:

W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, osoby z nią współpracującej i osoby duchownej zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek. Ograniczenie to stosuje się odpowiednio do osoby wykonującej pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia i osoby z nią współpracującej, dla której podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota.

Zwolnienie następuje na wniosek płatnika składek, prawidłowo wypełniony i złożony w przepisanym terminie (patrz punkt III)

III. WARUNKI FORMALNE WNIOSKU

TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU

Płatnik składek powinien przekazać wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

CO POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK:

W JAKIEJ FORMIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK:

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek wersji elektronicznej można złożyć pod adresem:

L I N K

Pod powyższym adresem można również pobrać wniosek w wersji elektronicznej celem jego wydrukowania i wysłania do ZUS.

OGRANICZENIA W WYSOKOŚCI ZWOLNIENIA

W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, osoby z nią współpracującej i osoby duchownej zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek. Ograniczenie to stosuje się odpowiednio do osoby wykonującej pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia i osoby z nią współpracującej, dla której podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota.


Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z radcą prawnym / radcami prawnymi wskazanymi poniżej:

Piotr Bazyluk
radca prawny
tel.: 600029022
email: piotr.bazyluk@leas.pl

Najnowsze informacje frankowe


Sąd unieważnia kolejną umowę kredytu denominowanego CHF – BGŻ BNP Paribas Bank S.A.Oceń post

Dnia 22 maja 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w sprawie pomiędzy powodami - kredytobiorcami a bankiem BGŻ…więcej

Sąd Okręgowy w Olsztynie unieważnia umowę kredytu denominowanegoOceń post

Sąd Okręgowy w Olsztynie – Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 6.07.2020 orzekł w sprawie toczącej się przeciwko jednemu z banków…więcej

Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnia kredyt indeksowanyOceń post

Przed Sądem Okręgowym w Warszawie zakończyła się w dniu 07 lipca 2020  sprawa o uznanie umowy kredytowej indeksowanej do franka szwajcarskiego…więcej
Bazyluk | Radcowie Prawni
Olsztyn
Olsztyn ul. Wyszyńskiego 15/3

Kontakt sekretariat
tel.:508-294-857
sekretariat@leas.pl
Bazyluk | Radcowie Prawni
Piastów
Piastów ul. Warszawska 29A/1

Kontakt sekretariat
tel.:508-294-857
sekretariat@leas.pl
Bazyluk | Radcowie Prawni
Kętrzyn i Giżycko
Po uprzednim umówieniu telefonicznym

Kontakt sekretariat
tel.:508-294-857
sekretariat@leas.pl
Odwiedź nas również na:


REKOMENDACJE